เส้นสมอง

ให้ทำนายโดยสมมุติให้มือขวาเป็นมือที่ถนัด

ถ้าเส้นสมองมือขวายาวกว่ามือซ้ายถือว่าเป็นเรื่องปกติ ถือว่าเป็นสมองที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แต่ถ้าเส้นสมองมือขวาสั้นกว่ามือซ้าย แสดงว่าเจ้าของมือขาดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างที่ควร จัดเป็นประเภทคนเกียจคร้าน หรืออาจแสดงว่าเจ้าของมือไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่


เส้นสมอง รูปที่1

เส้นสมองสั้นแสดงว่า ขาดการศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับต่ำ แต่ถ้าเจ้าของมือมีความพยายามฝึกฝนและพัฒนาให้ตนเองมีความสามารถเพิ่มขึ้น มีทัศนวิสัยที่กว้างใกล้มากขึ้น เส้นสมองจะต่อยาวขี้นมาเอง

เส้นสมอง รูปที่2

เส้นสมองที่มีลักษณะตรงเป็นสองช่วงตามรูป เกิดขึ้นในมือของนักปฏิบัติ อาทิ ช่าง พยาบาล วิศวกร เซลส์แมน ถ้าเส้นสมองลากยาวมา ณ.ตำแหน่งระหว่างเนินอังคารและเนินจันทร์ แสดงว่าเจ้าของมือนั้นจัดอยู่ในระดับนักบริหาร

อนึ่งเส้นสมองที่ลากยาวจนถึงขอบฝ่ามือทายได้ว่า มีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก

เส้นสมอง รูปที่3

เส้นสมองลากยาวมายังเนินจันทร์ แสดงถึงความเป็นนักศิลปะ มีจินตนาการที่สูงมาก  ทั้งนี้ให้ดูที่สันมือ ถ้าสันมือโค้ง ยิ่งยืนยันได้ว่าเป็นผู้รักงานศิลปะ หรือถ้ามีเส้นกิ่งลากจากเส้นสมองพุ่งไปยังเนินอังคาร แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทำความฝันให้กลายเป็นจริงได้

แต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายอื่นๆมาประกอบ ให้ทายว่าเป็นบุคคลที่มีความคิดเพ้อฝ้นมากเกินไปจนทำสิ่งใดไม่สำเร็จ
เส้นสมอง รูปที่ 4

เส้นสมองตรงพุ่งไปยังเนินอังคาร เป็นลายมือของนักปฏิบัติ ไม่ชอบงานด้านบริหาร  เส้นสมองยาวหรือสั้น แสดงถึงระดับการเรียนรู้ หรือการศึกษา แต่ถ้ามีแขนงจากเส้นสมองลากยาวมายังเนินจันทร์ นั้นถึงจะเพิ่มคุณสมบัติด้านการบริหาร
เส้นสมอง รูปที่5
ตำแหน่งที่1 เส้นสมองและเส้นชีวิตแยกห่างจากกัน แสดงให้เห็นว่าเจ้าของมือเป็นผู้มีอิสระทางด้านความคิด คิดและทำอะไรอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งตัดสินใจทำอะไรไปก่อนโดยไม่คิดใครครวญให้ดี บุคคลเช่นนี้ ถ้ามีเส้นสมองที่ดีจะลดปัญหาการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดได้ แต่ต้องฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญโดยอาศัยเวลาและประสบการณ์มาช่ายสนับสนุนการตัดสินใจ แต่ถ้าเส้นสมองไม่ดี แตกและยุ่งเหยิงด้วยแล้ว การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดได้มาก เช่น ถูกชักจูง ถูกหลอกลวงได้ง่าย

ตำแหน่งที่5 มีเส้นแขนงลากจากเส้นสมองเข้าหาเส้นหัวใจ แสดงถึงความคิดกลับใน หรือเป็นโรคประสาทอย่างอ่อน แต่ถ้าลากยาวเข้าหาเส้นหัวใจมากเท่าใด หรือลากจนแตะเส้นหัวใจ ให้ระวังอาจเป็นโรคประสาทขั้นรุนแรงได้
เส้นสมอง รูปที่6

ตำแหน่งที่1 จุดเริ่มของเส้นสมองและเส้นชีวิตเกิดรวมกัน เป็นคนระมัดระวังในการตัดสินใจ แต่ถ้ารวมกันมากมาสักช่วงหนึ่งจะกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

ตำแหน่งที่2 เส้นสมองที่ปลายเส้นลากยาวมาอยู่ที่ระหว่างเนินอังคารและเนินจันทร์ แสดงถึงความสามารถทางด้านการบริหารจัดการในระดับสูง ถ้ามีเส้นอาทิตย์(เส้นโชค) ที่ดีด้วย จะประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งได้อาศัยความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง

ตำแหน่งที่3 มีเส้นกิ่งลากจากเส้นสมองไปยังเนินพฤหัสใต้โคนนิ้วชี้ เป็นผู้ที่รักความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ถ้ามีเส้นมาตัดทำให้เส้นขาด จะเกิดอุปสรรคแก่ความพยายามนั้นๆ
เส้นสมอง รูปที่7

ตำแหน่งที่1 มีเส้นแขนงลากเชื่อมระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจตามรูป ลักษณะคล้ายกับเส้นลายมือขาด คือมีความคิดเข้าข้างตัวเอง หรือเห็นแก่ตัวนั้นเอง

เส้นสมอง รูปที่8


ตำแหน่งที่1 เกิดเกาะขึ้นบนเส้นสมองตำแหน่งใต้โคนนิ้วกลาง จะเป็นโรคปวดหลังเป็นเหตุมาจากสมอง

ตำแหน่งที่2 เส้นสมองขาดช่วงปลาย จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับศรึษะในระยะอันใกล้


เส้นสมอง รูปที่9

เส้นสุขภาพตัดเส้นสมอง ณ.ตำแหน่งที่1 เส้นสมองที่ผ่านจุดตัด มีสีซีดและจากลงตามรูป ความเจ็บไข้เป็นเหตุให้กำลังความคิดอ่อนแอลง ถ้าร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือหายจากโรคร้าย เส้นจะกลับมาเข้มเหมือนเดิม

อนึ่งเส้นสมองที่เกิดเป็นริ้ว และเส้นแตกแสดงถึงกำลังสมองที่อ่อนแอ ไม่แนะนำให้ตัดสินใจในปัญหาต่างๆด้วยตนเอง อาจเกิดการผิดพลาดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

สมาชิก